จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลจางเหนือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนตำบลจางเหนือ โดยก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำดื่ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร , ก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร และขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 180 เมตร รายละเอียดตามแบบเสนอโครงการชุมชน (กฟ.97(3)-03) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window