จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือออกพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งได้มีการจัดระเบียบการรับเบี้ยยังชีพตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของจังหวัดลำปาง โดยให้ผู้รับมอบเบี้ยยังชีพเข้าแถวห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และรับเบี้ยห่างจากเจ้าหน้าที่ 2 เมตร มีการตรวจวัดไข้และให้ล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน (ผู้ใหญ่บ้าน/ผช.ผญบ./ส.อบต./อสม.) ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดระเบียบชาวบ้าน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window